Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019-038774/Drn

02.09.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 zákona č. 543/2002 Z.z., na vykonanie náhodnej ťažby v NPR Suchá dolina. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbariátu Liptovské Matiašovce, 032 23 Liptovské Matiašovce.