Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/035508/Ora

31.07.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona na vjazd a státie motorvých vozidiel v Žilinskom kraji, k. ú. Ružomberok v lokalite Vlkolínec za účelom rekonfigurácie a  údržby telekomunikačnej stavby. Žiadateľ: Lukromtel, s.r.o. , Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica.