Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/026948/Drn

31.05.2019

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. k projektu: Iplementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varí - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica". Žiadateľ: Reming Consult a.s., na bráne4, 010 01 Žilina.