Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/011889/Drn

12.02.2019

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 2 zákona č. 543/2002 Z.z., k projektu stavby "Chata pod Chlebom - rekonštrukcia a prístavba". Žiadateľ: MaH Servis, s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin, v zastúpení Ing. arch. Emil Krížo.