Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/037567/Ryb

17.10.2018

Žiadosť o odborné stanovisko podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, či navrhovaná činnosť podľa projektu „Rodinný dom a hospodárska budova“, na parcele KN-C č. 20950, v k.ú. Krušetnica, bude mať vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia SKCHVU008 Horná Orava. 

Žiadateľ: Lukáš Ballo, Krušetnica č. 244, 029 54  Krušetnica