Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/031494/Drn

08.08.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. na zásah do mokrade v k. ú. Lisková. Žiadateľ: TetraStav, s.r.o., Štiavnička 245, 034 01 Ružomberok.