Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/022611/Ryb

29.05.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. (4) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na zásah do mokrade ťažbou riečneho materiálu - štrkovej lavice z vodného toku Mútňanka, na Rkm 11, v k.ú. Mútne, v celkovom objeme 180 m

Žiadateľ: Obec Mútne, obecný úrad Mútne č. 194, 029 63  Mútne