Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/022320/Ryb

29.05.2018

 Žiadosť o vydanie rozhodnutia v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, či navrhovaná činnosť podľa projektu „Rodinný dom“, na parcele KN-C č. 20968, v k.ú. Krušetnica, bude mať vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia SKCHVU008 Horná Orava.

 

Žiadateľ: Miroslav Naništa, Breza č. 348, 029 53  Breza