hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2018/018069/Ryb

Stanovisko v zmysle § 28 pre stavbu "INS_FTTH_No_NAME_01_Zubrohlava" Stavbou dôjde k rozšíreniu verejnej komunikačnej siete. V rámci výstavby tejto siete budú na území obce umiestnené:

1. káblové trasy - multirúry umiestnené do výkopu s hĺbkou 40 - 90 cm.

2. nadzemné technologické rozvádzače

Územie výstavby optickej komunikačnej siete tvorí intravilán obce Zubrohlava. Trasy budú podľa terénu v lokalite vedené v zelenom páse a v miestach, kde nie je nespevnená plocha, bude trasa výkopov vedená v chodníku, prípadne v časti komunikácie. Umiestnenie kábla je navrhnuté v súlade s priestorovou normou STN 73 6005.

Žiadateľ: InfoTel, spol. s. r. o., Novolíšeňská 18, 628 00 Brno