Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/017425/Drn

29.03.2018

Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na pohyb mimo turistický chodník vo Veľkej Fatre. Žiadateľ: Fatranský okrášľovací spolok, Podhora 1/1280, 034 01 Ružomberok.