Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/016112/Drn

16.03.2018

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na výrub drevín v území kde platí 4. stupeň ochrany v zmysle zákona. Žiadateľ: SVP š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany.