hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2018/015878/Ryb

Žiadosť o vydanie rozhodnutia (odborného stanoviska) v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, či navrhovaná činnosť podľa projektu „ZS a RR bod Šípková“ (anténne systémy pre mobilné telefóny GSM Slovak Telekom, a.s.), ktorého realizácia je plánovaná na parcele KN-C č. 7286/3, v k.ú. Terchová, bude mať významný negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia SKCHVU013 Malá Fatra a predložený projekt je, alebo nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadateľ: STATEL, spol. s.r.o., Kollárova 85, 036 01  Martin