hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2018/014981/Ryb

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - odborného stanoviska v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, či navrhovaná činnosť podľa projektu „Rodinný dom“, na parcele KN-C č. 3944/1, v k.ú. Novoť, bude mať významný negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia SKCHVU008 Horná Orava a predložený projekt je, alebo nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

Žiadateľ:  Martin Poleta, Novoť č. 495, 029 55  Novoť