Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/013219/Ryb

26.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. (4) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade, v súvislosti s realizáciou projektu „Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Divinka". 

Žiadateľ:Obec Divinka, obecný úrad Divinka, Divinka č. 142, 013 31  Divinka