Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/002651/Ryb

31.01.2018

Žiadosť o vydanie rozhodnutia v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, či predložený projekt "Rodinný dom", na parcele KN-C č. 1878/8, v k. ú. Námestovo, bude mať vplyv na územia sústavy NATURA2000 a je ho potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Žiadateľ: Pavol Čiernik, Rázusova 836/25, 029 01  Námestovo