Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/045301/Ryb

12.12.2017

Žiadosť o vydanie rozhodnutia v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, či navrhovaná činnosť podľa projektu „Rodinný dom“, na parcele KN-C č. 20958/3, v k.ú. Krušetnica, bude mať vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia SKCHVU008 Horná Orava.

 

Žiadateľ:Patrik Laštik, Krušetnica č. 231, 029 54  Krušetnica