Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/029203/Drn

21.06.2017

Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na organizovanie podujatia CampFest 2016 na území ochranného pásma NAPANTu. Žiadateľ: Mládež pre Krista - Slovensko, združenie, Pavlovičovo nám. 45, 080 01 Prešov