Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/023980/Ryb

10.05.2017

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, k projektu "Rodinný dom", na parcele KN-C č. 20956/2, v k.ú. Krušetnica.

Žiadateľ: Miroslav Florek, Krušetnica 181, 029 54  Krušetnica