Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/022422/Ryb

10.05.2017

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, k projektu "Rekreačná chalupa", na parcele KN-C č. 8515/1, v k.ú. Terchová, osada Hajasovia.

Žiadateľ: Pavol Pažičan, A.F.Kollára 240/2, 013 06  Terchová