Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/022392/Ryb

02.06.2017

Žiadosť o stanovisko v zmysle § 28 zákona, či navrhovaná činnosť podľa projektu „Rodinný dom“, na parcele KN-C č. 3665/67, v k.ú. Novoť, podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ: Adriána Srogoňová, Novoť č. 166, 029 55 Novoť