Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/021632/Ryb

10.05.2017

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, k projektu "Rodinný dom", na parcelách KN-C č. 507/133 a 507/135, v k.ú. Beňadovo

Žiadateľ: Paulína Brandýsová, Beňadovo č. 64, 029 63  Beňadovo