Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/016675/Ryb

10.05.2017

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, k projektu "Rekreačná chata ", na parcele KN-C č. 1773/2, v k.ú. Mútne.

Žiadateľ: Ján Balek, Mútne č. 624, 029 63  Mútne