Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/012442/Ryb

17.02.2017

Žiadosť o vydanie rozhodnutia v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, či navrhovanú činnosť podľa projektu „Terchová – Horná Tižina: rekonštrukcia NN siete“, je potrebné posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Žiadateľ: Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina