Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/36386/Gs

02.09.2016

Žiadosť o odborné stanovisko-rozhodnutie ovplyve zámeru-projektu, na sústavu území NATURA2000

židateľ Zlievareň Zábrež, projekt inovácie technológií a modernizácie výrobného procesu v lisovni, nachádzajúcej sa v existujúcej

priemyselnej budove v Oravskej Porube .