hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2016/043095/Ryb

Žiadosť o vydanie rozhodnutia v zmysle § 28 zákona č. 5643/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, či navrhovaná činnosť "stavba rodinného domu", na parcele KN-C č. 7935/1, lokalita Pod Borišovkou, v k.ú. Oravská Lesná, bude mať vplyv na predmet ochrany SKCHVÚ008 Horná Orava. Predmetná parcela je v katastri nehnuteľností vedená ako orná pôda a nadväzuje na zastavané územie obce.

Žiadateľ: Tomáš Murín, Pribišská 833, 029 57  Oravská Lesná