Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/041076/Ryb

11.10.2016

Žiadosť o vydanie rozhodnutia v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, či navrhovaná činnosť podľa projektu „Rekreačná chata“, podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ: Emil Kolenčík, Novoť č. 347, 029 55 Novoť