Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/03373/Drn

05.08.2016

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2014/011430-3/Drn zo dňa 13. 6. 2014. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Východná, Východná č. 88, 032 32 Východná.