Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/029202/Ryb

24.06.2016

Žiadosť o vydanie stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, k umiestneniu stavby - televízneho stožiara na pozemku KN-C 4077/6, v k.ú. Čičmany.

Žiadateľ: Towercon, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01  Bratislava