Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/046897/Kr

30.12.2015

Žiadateľ: JPRL s.r.o., M.R.Štefánika 2465, 093 01 Vranov nad Topľou vo veci povolenia výnimky na odstranenie  stromov a iných poradtov v ochrannom pásme elektrického vedenia VVN č. 493 v k.ú. Rakša na území NPR Rakšianske rašelinisko.