Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/041206/Kr

11.11.2015

Žiadateľ: SVP š.p.,OZ Piešťany,Správa Povodia horného Váhu  Ružomberok vo veci vydania odborného stanoviska k projektu : Moškovec - Rakovo, odstránenie nánosov z toku, podľa § 28 ods.4 zákona č.543/2002 Z.z.