Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/031814/Drn

26.08.2015

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedných v zákone č. 543/2002 Z.z. na spracovanie vetrovej kalamity v NPR Suchá dollina. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici, 032 23 Liptovská Sielnica