Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/027193/Ryb

26.08.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu. Ťažba je plánovaná v povodí rieky Kysuca, lokalita Čadca a v povodí rieky Bystrica, lokalita Klubina. Lokality sú schválené Slovenským vodohospodárskym podnikom.  Žiadateľ: EUROKAPITAL, a.s., Ružinovská 3, 821 02  Bratislava