Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/027175/Ryb

26.08.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, za účelom rozloženia stredovekého tábora na území NP Malá Fatra, na parcele KN-C 4431, v k.ú. Nezbudská Lúčka, v dňoch 5-7.9.2014.  Žiadateľ: Ing. Martin Tvarožek, Trnavská 12, 010 08  Žilina