Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/021854/Drn

14.07.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., za účelom spracovania kalamitnej drevnej hmoty v NPR Tichá dolina. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo Bývlaí urbarialisti obce Východná, Východná č. 88, 032 32 Východná.