Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/015473/Kr

27.05.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade , parcela C-KN č.2887/1 v k.ú. Priekopa, zo zámerom zrevitalizovať zanikajúce jazierko ( bývalé štrkovisko).

Žiadateľ: Mesto Martin.