Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/013031/Ryb

05.05.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s úpravou vodnej plochy na parcele KN-C č. 3318, v k.ú. Turie. Žiadateľ: Obec Turie, Hlavná 214, 013 12  Turie