Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/578/Ryb

28.01.2013

Žiadosť Lesy SR, š. p., Odštepný závod Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby "Lesná cesta Nová Rieka - Ráztoka" v k. ú. Or. Lesná na parcele KN-C č. 11938/1.