Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3508/Kr

16.07.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu na výstavbu trvalej približovacej lesnej cesty  - Sviniarka, parcela C-KN č. 1288 a 1291 v k.ú. Blatnica, v 3. stupni ochrany na území NP Veľká Fatra, pozemky vo vlastníctve SR a v správe Lesy SR š.p., OZ Žilina. Žiadateľ: Lesy SR, š.p., odštepný závod Žilina.