Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1415/Drn

18.03.2013

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností a vydanie súhlasu uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. - pohyb mimo vyznačeného chodníka, súhlas k výskumu, v súvislosti s realizáciou bakalárskeju a diplomovej práce "Rozšírenie a variabiliata spoločenstiev snehových výležísk v oblasti Tatier" (územie TANAPu). Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava 4.