Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TS-OSZP-2018/000325

06.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les v k.ú. Zuberec na parcelách č. 9826, 9827 a 9829 - žiadateľ: Peter Motyčák, A. Bažíka 70, 027 32 Zuberec