Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TS-OSZP-2017/000089

13.01.2017

Žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo les na pozemku parcela č. 1118/1 a 1118/38 v k.ú. Zuberec, pre žiadateľa Obec Zuberec, Hlavná 289, 027 32 - oznámenie o začatí konania