domovská stránka

OU-TR-OSZP-2015/000237-OPaK-Mo

Súhlas na výrub drevín v ochrannom pásme NP Veľká Fatra - čistenie pasienkov v k.ú. Čremošné. Žiadateľ: POLUN s.r.o., Čremošné