Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2018/009159

14.05.2018

Oznámenie o začatí konania na základe žiadosti Poľnohospodárske výrobno obchodného družstva Zubrohlava o udelenie súhlasu na aplikáciu priemyselných hnojív a prípravkov na ochranu rastlín na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v k.ú. Zubrohlava  v zmysle §13 ods. 2 písm. h) zákona číslo 543/2002 Z.z.. 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na  .

Dátum zverejnenia:

14. 05. 2018