Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2017/009550

22.05.2017

Oznámenie o začatí konania na základe žiadosti AGROVEX Novoť, družstvo, 029 55 Novoť o udelenie súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív ( liadok 27,5 % , NPK, AMOFOS, močovky a hnoja) na súvislej ploche väčšej ako 2 ha, v užívaní družstva,  v k.ú. Novoť, v zmysle paragrafu 13 ods. 2 písm. h) zákona číslo 543/2002 Z.z.. 
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na  .
Dátum zverejnenia:22. 05. 2017