Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2017/002047

12.01.2017

Žiadosť o súhlas na pozemnú bodovú aplikáciu chemických látok ( VAZTAK AKTIVE) a sietí STORANET, na zabránenie premnoženia podkôrneho hmyzu a nárastu podkôrnikovej kalamity, a repelentných prípravkov CERVACOL EXTRA, NEOPONIT-L a MORSUVIN, na ochranu mladých porastov proti ohryzu zverou, v zmysle § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v CHKO Horná Orava, v zóne C s 3.stupňom ochrany pre Lesy SR, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo, LS Zákamenné, LS Mútne, LS Oravská Polhora, LS Paráč.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na  .

Dátum zverejnenia:
12. 01. 2017