Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2016/013985

02.08.2016

Oznámenie o začatí konania v zmysle §82 ods. 7 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veci udelenia súhlasu podľa § 13 ods.2 písm. d) na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia. 

Žiadateľ Ján Smolár, Lokca 475, parcela E KN č. 6647 k.ú. Lokca. Záujem byť účastníkom konania je možné doručiť na Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie do 09. 08. 2016.