Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2016/008831

25.04.2016

AGROVEX Novoť, družstvo, 029 55 Novoť  

Oznámenie o začatí konania na vydanie súhlasu na aplikáciu hnojív (NPK, LAV, AMOFOS, Močovina 46% N, Hnojovica HD a maštaľného hnoja) a chemických prípravkov na ochranu rastlín (REFINE 50SX) v k.ú. Novoť, v D zóne CHKO Horná Orava podľa §13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.