Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2016/004626

17.02.2016

Poľnohospodárske výrobno obchodného družstvo Zubrohlava, družstvo, 029 43 Zubrohlava

Žiadosť o vydanie súhlasu na aplikáciu hnojív (Liadok 27% N, Močovina 46% N, Hnojovica HD) a chemických prípravkov na ochranu rastlín (Adengo SC 465, Mustang Forte, Hutton) v k.ú. Zubrohlava, v D zóne CHKO Horná Orava podľa §13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.