Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2016/004127

09.02.2016

Žiadosť, Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci, 029 51 Lokca 507, o súhlas na aplikáciu hnojív a chemických prípravkov na poľnohospodárskych pozemkoch s rozlohou väčšou ako 2 ha na ochranu rastlín  Maister, Adenko SC 465, liadok 27,5%, NPK, maštaľný hnoj, hnojovica v k.ú. Lokca, v D zóne CHKO Horná Orava podľa §13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.