Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2015/005098

16.03.2015

Žiadosť Podielnícke roľnícko - obchodné družstvo, Družstevná 263, 029 42 Bobrov o súhlas na aplikáciu hnojív a chemických prípravkov na ochranu rastlín Flurostar 200, Glean 75 WG, Husar, Karate, Mustang Forte, Hutton, Targa,Trend, NPK, LAV v k.ú. Bobrov, v D zóne CHKO Horná Orava podľa §13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.